Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website wordt U geacht de algemene voorwaarden te accepteren.

1. Men schrijft in voor de  activiteit als geheel, zoals deze is aangegeven op de website. Indien aan een onderdeel van de activiteit niet kan worden deelgenomen (vb maar 1 van de 3 sessies ,kampdagen, nascholingsdagen), wordt geen terugbetaling of andere vergoeding in om het even welke vorm gedaan.

2. De deelnemers aan om het even welke activiteit worden enkel via de website ingeschreven. Betaling kan via de website betaalmodule (via mollie bv betaalprovider) of via overschrijving op het bij de activiteit aangegeven rekening nummer.  Pas na betaling van het volledige bedrag ben je helemaal zeker van je plekje.

3. Indien U Uw inschrijving wenst te annuleren, gelieve dit zo snel mogelijk te doen. Op die manier worden wachtlijsten vermeden/korter, geeft U andere deelnemers de kans om deel te nemen aan de activiteit en helpt U mee de werkbaarheid van de kleinschaligheid te waarborgen.

4. Annulering van een inschrijving.

U kunt de inschrijving kosteloos (min 1,5 euro transactiekost per verrichting) annuleren tot 50 dagen voor aanvang van de activiteit.

Vanaf 49 dagen voor aanvang van de activiteit kan geen terugbetaling meer worden gedaan, tenzij in geval van ziekte of ongeval: uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons in dat geval  uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de activiteit bereiken, samen met een doktersattest. Het inschrijfbedrag (min. 10 administratiekosten per activiteit) zal dan teruggestort worden.

5.  Deelnemers aan alle  activiteiten zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

6. Tamboeri vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

7. In uitzonderlijke omstandigheden of bij onvoldoende inschrijvingen kan een activiteit  geannuleerd worden. U wordt hiervan op de hoogte gebracht tenminste 2 weken voorafgaand aan de activiteit. Tamboeri vzw  betaalt U in dat geval het reeds betaalde inschrijvingsgeld  terug.

8. VZW Tamboeri heeft het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer gedurende de  activiteit door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen of sessies waaraan niet deelgenomen werd,  terugbetaald worden. Hierbij wordt een administratiekost van € 10 verrekend.

9. Klachten dienen schriftelijk (per email of per post) te gebeuren, 5 werkdagen na afloop van de activiteit.

10. Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden op de locatie van de activiteit, gedurende de uren waarbinnen de activiteit plaats vindt.

11. Toediening medicatie op kamp: De ouder verklaart de wijze van toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift uit te leggen aan de de verantwoordelijke muziekdocent van Tamboeri vzw voor zover dit gedurende het kamp nodig is. De verantwoordelijke muziekdocent verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. Hij/zij, of Tamboeri vzw kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

  1. Het op de website aangegeven inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Een lunchpakket wordt door de deelnemers  zelf meegebracht, tenzij anders aangegeven op de website (vb bij nascholingen). Tamboeri vzw voorziet steeds in water, koffie en thee gedurende de pauzes.

13. De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Tamboeri vzw. We geven Uw informatie enkel door aan onze website bouwer (www.webdoos.be) met het oog op een goede werking van de website, en verstrekking fiscale attesten en deelnemerslijsten, KBC verzekeringen met het oog op een goede verzekering van U of Uw kindje gedurende de activiteit, en Mollie BV (www.mollie.com) om online betaling voor U mogelijk te maken. Anders dan dit wordt Uw informatie NIET met derden gedeeld. (wet op de privacy van 8/12/1992) 

14.Vzw Tamboeri neemt gedurende de kampen en andere activiteiten zoals nascholingen en workshops, muziek op schoot enz...  foto's van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publiciteit voor tamboeri vzw. Indien U  niet wenst dat een foto van U, Uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, gelieve dit per email of per post te melden. Bij kampjes : Gelieve hierbij een foto van jouw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

15. U ontvangt een fiscaal attest voor kinderen tot 12 jaar die deelnemen aan een tamboeri kamp. U vindt dit fiscaal attest op Uw persoonlijke tamboeri login pagina, waarvan U het attest kunt downloaden. 

16. Om een tussenkomst van Uw ziekenfonds te verkrijgen,  neemt U een door U zoveel mogelijk ingevuld vakantie opvang formulier mee naar het kampje, verstrekt door uw ziekenfonds (te downloaden op de website van Uw ziekenfonds). Dit attest wordt door Tamboeri docenten verder ingevuld, ondertekend ,afgestempeld en klaargelegd aan de inkom door U af te geven aan Uw ziekenfonds. Attesten kunnen NIET na een kampje nog worden afgegeven of worden ingevuld.

17. Kortingen die toegekend worden, staan vermeld op de website onder 'kortingen'. De kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden automatisch verrekend. Onrechtmatig verkregen kortingen worden teruggevorderd. 

18. Muziek kampen worden door vzw tamboeri georganiseerd. Om deel te nemen aan de kampen, dient U zich lid te maken van vzw tamboeri. Het lidmaatschap wordt automatisch uitgevoerd bij de eerste inschrijving voor een muziek kamp, en wordt elk kalenderjaar vernieuwd bij de eerste inschrijving in het betreffende kalenderjaar. Lidmaatschap van de vzw tamboeri houdt geen enkele verplichting in voor U als ouder, klant, begeleider. 

Door de betaling uit te voeren voor de vzw Tamboeri kampjes  bevestigt U de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart U zich akkoord met de algemene voorwaarden en privacy statement.

De bijkomende voorwaarden vermeld bij elke activiteit genieten voorrang op de algemene voorwaarden!